علوم تجربي

مدرسه راهنمايي هيات امنايي حضرت قاسم (ع) ناحيه 2قزوين

سوالات فصل يك علوم تجربي پايه دوم

سوالات بخش اول فصل يك علوم تجربي پايه دوم

ا – ماده چیست؟

2 – منظور از خواص ماده چیست ؟تعریف کرده وانواع آنرا نام ببرید

3 – خواص فیزیکی ماده شامل چه مواردی است ؟

4 – منظور از خواص شیمیایی چیست ؟ تعریف کرده ومثال بزنید .

5 – تغییر فیزیکی را تعریف کرده وچند مثال بزنید .

6 – تغییر شیمیایی را تعریف کرده وچند مثال بزنید .

7 – برای آب سه خاصیت فیزکی وسه خاصیت شیمیایی مثال بزنید .

8 – آیا جرم وجحم ماده رامی توان جزءخواص فیزیکی  آن به شمار آورد؟ چرا؟

9 – برای گوگرد 4 خاصیت فیزیکی بنویسید .

10 – منظورازآزمون شیمیایی چیست ؟

11 – واکنش دهنده وفراورده را تعریف کنید .

13 – منظور از معادله نوشتاری چیست ؟

14 – یک معادله نوشتاری به دلخواه نوشته ودر آن واکنش دهنده ها وفراورده ها را مشخص کنید .

15 – نظریه آمپدوکلس دانشمند یونانی درباره سوختن را بنویسید .

16 -  نظریه جورج اشتال دانشمند آلمانی درباره سوختن را بنویسید .  

17 -  نظریه آنتوان لاووازیه دانشمند فرانسوی درباره سوختن را بنویسید . 

18 – توضیح دهید در عمل سوختن چه اتفاقاتی می افتد ؟

19 – واکنش سوختن شمع را توضیح دهید .

20 – شباهت وتفاوت سوختن شمع وزنگ زدن آهن را بنویسید .

21 – منظوراز ماده سوختنی چیست؟

22 – اکسایش چیست ؟

23 – سوخت را تعریف کرده وچند مثال بزنید .

24 – آتش چیست ؟

25 – سه شرط ایجاد آتش را نام ببرید .

26 – با توجه به مثلث آتش سه راه خاموش یا مهار کردن آتش را توضیح دهید .

27 – تغییرات گرما گیر رابا چند مثال تعریف کنید .

28 -  تغییرات گرما ده رابا چند مثال تعریف کنید .

29 – منظور از انرژی شیمیایی چیست ؟

30 – منظور از سرعت تغییر شیمیایی چیست ؟

31 – سرعت یک تغییر شیمیایی به چه عواملی بستگی دارد ؟

32 – کاتالیزگر به چه موادی گفته می شود؟ تعریف کرده ومثال بزنید .

33 – قانون پایستگی جرم را بنویسید .

34 – منظور از زنگ زدن آهن چیست ؟

35 – معادله نوشتاری واکنش شیمیایی زیر را نوشته واجزای واکنش رامشخص کنید.(سراسری خرداد83)

((از تجزیه آب به کمک جریان برق گاز های اکسیژن وهیدروژن به دست می آید))

36 – در معادله نوشتاری زیر به جای ....  چه عددی باید بنویسیم؟دلیل بیاورید . (سراسری خرداد83)     

                                                      آب       (-------       اکسیژن+هیدروژن

                                                  18 گرم               16گرم     + .....  گرم

37 –الف) با توجه به معادله نوشتاری زیر واکنش دهنده ها وفراورده ها را مشخص کنید .(سراسری شهریور83)

                                                            آهن سولفید      (-------       گوگرد +آهن

                                                                 11  گرم                    4 گرم    7گرم

      ب) از معاله داده شده چه مفهومی نتیجه می شود؟

38 – با توجه به معادله نوشتاری زیر به سوالات پاسخ دهید . (سراسری خرداد88)

                            آهن سولفید(22گرم)                   گوگرد(  X ) +آهن (14گرم )

   الف )برای تهیه 22گرم آهن سولفید به چند گرم گوگرد نیاز داریم ؟ (               )

   ب ) واکنش دهند ه های این تغییر شیمیایی کدامند ؟  (         ) +  (           )

39 – دو تفاوت تغییر فیزیکی و شیمیایی را بنویسید .

40 – تغییرات شیمیایی چه تاثیری بر انرژی شیمیایی مواد دارند ؟

سوالات کامل کردنی

1 – وقتی یک حبه قند را درآب حل می کنیم  .............  و ..............  تغییر می کند

2 – اشتعال پذیری یک خاصیت ................  است .

3 – پارافین شمع از دو عنصر ...............  و................  تشکیل شده است .

4 – وقتی شمع می سوزد دو ماده مرکب به نام ..................  و  .........................  تشکیل می شود .

5 – واکنش های اکسایش عمومآ .......................  هستند .َ

6 – ازترکیب آهن وگوگرد ....................... به دست می آید

7 - درصنعت برای تبدیل روغن های گیاهی مایع به جامد از گرد فلز ............. استفاده می شود (سراسری خرداد88)

8 -  برای شناسایی .................... از محلول ید استفاده می کنیم؟ (سراسری خرداد88)

9 – درواکنش های گرماگیر ،انرژی شیمیایی واکنش دهنده ها ............... از فراورده ها است .

10 – با افزایش دما می توان سرعت یک تغییر شیمیایی را ................. داد .

سوالات چهار گزینه ای

 1 - کدام یک از شرایط زیر برای ایجاد آتش سوزی لازم نیست ؟ (سراسری خرداد88)

الف )گرما       ب)کربن دی اکسید            ج)اکسیژن                    د) سوخت

2 – کدام مورد یک واکنش شیمیایی است ؟ (سراسری خرداد83)

الف) جوشیدن آب      ب ) حل شدن نمک       ج)ذوب شدن پارافین        د ) ترش شدن شیر

3 – ذوب شدن یخ جزء کدام دسته از تغییرات است ؟

الف )شیمیایی – گرماده    ب)شیمیایی – گرماگیر      ج)فیزیکی – گرماده            د)فیزیکی – گرماگیر    

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:1  توسط جواد نوروزي  |