علوم تجربي

مدرسه راهنمايي هيات امنايي حضرت قاسم (ع) ناحيه 2قزوين

سوالات علوم سوم راهنمایی فصل7

علوم سوم فصل 7

1 – فشار چیست ؟

2 – چرا وقتی روی یک تشک می ایستید بیشتردر آن فرو می روید تا زمانی که روی آن دراز بکشید ؟

3 – چه رابطه ای بین فشار جامدات ونیروی وزن آن وجود دارد؟

4 - چه رابطه ای بین فشار جامدات ومساحت سطح آن وجود دارد؟

5 – یک نیوتن برسانتی متر مربع برابر است با ........... پاسکال .

6 - یک نیوتن برسانتی متر مربع برابر است با 10000 پاسکال چرا؟

فشار جامدات

وزن(نیرو)

مساحت سطح

20

100

4

10

100

10

5

100

20

7 – جدول زیر را تفسیر کنید

8 – واحد های فشار را نام برده ورابطه بین آنها را بنویسید .

9- فشار مایعات به چه عاملی بستگی دارد ؟توضیح دهید .

10 - با توجه به شکل زیر توضیح دهید فشار مایعات به چه چیزی بستگی دارد ؟

11- از یکسان بودن آب در لوله های رابط چه نتیجه ای می گیریم ؟

12- مایعات فشار را چگونه انتقال می دهند ؟واز این خاصیت درساخت چه وسایلی استفاده می شود ؟

13- مثالی بزنید که نشان دهد فشار هوا در انجام بعضی از کار ها به ماکمک می کند.

14 – فشار هوا چگونه بر اجسامی برروی سطح زمین قراردارند وارد می شود؟

15 – دو نوع فشاررادر گاز ها نام ببرید.

16 – عامل ایجاد فشار یک گاز بر دیواره های ظرفی که در آن قرار دارد چیست؟

17 - عامل ایجاد فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین چیست؟

18 – اگر تعداد مولکول های گازی که در یک ظرف در بسته قرار دارد را افزایش دهیم فشار آن چه تغییری می کند ؟چرا؟

19 - اگر دمای گازی که در یک ظرف در بسته قرار دارد را افزایش دهیم فشار آن چه تغییری می کند ؟چرا؟

C

20- ظرفهای C، B ، Aپراز آب است

A

B

فشار آب در کدام ظرف بیشتر است ؟چرا؟(خرداد86)

21- چرا مخزن آب اشامیدنی رادر بیشتر نقاط در ارتفاع بالا می سازند؟(خرداد87)

22- الف : دو کاربرد فشار مایعات دررا بنویسید . (خرداد87)

ب : 5نیوتن بر سانتی متر مربع چند پاسکال است ؟

23 – 500 پاسکال چند نیوتن بر سانتی متر مربع است ؟ (خرداد88)

اصغر

جواد

2متر حسن 3متر

1متر

24 – آجری به جرم 6کیلو گرم به ابعاد20*10*5 سانتی متر را روی ماسه ای نرم قرار می دهیم بیش ترین فشاری که آجر بر ماسه وارد می کند را محاسبه کنید . (خرداد88)

25- درشکل زیر سه نفر در حال شنا کردن هستند

فشار به کدام یک بیشتر وارد می شود ؟چرا؟(خرداد89)

26 –از فشار مایعات در کجا استفاده می شود (2مورد) (خرداد90)

27 – جعبه ای داریم به جرم Kg20 وبه ابعاد 40*20*10 سانتی متر است می خواهیم این جعبه کم ترین فشار را به سطح زیرین خود وارد کند فشار را در این حالت محاسبه کنید .(نوشتن فرمول وواحد یادت نره ) (خرداد90)
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:56  توسط جواد نوروزي  |